Yoga lindrar långvarig bäckensmärta

Långvarig bäckensmärta definieras som konstant eller återkommande smärta som varar i minst 6 månader och som påverkar bäcken, främre bukvägg, nedre rygg eller skinkor och som är allvarlig nog för att orsaka funktionshinder eller leda till medicinsk vård1. Bäckensmärta kan bero på fysiska besvär eller sjukdomar så som endometrios, IBS, förlossningsskador, återkommande svampinfektioner och urinvägsinfektioner eller problem med urinblåsan.2 Man har även sett en koppling mellan stress och bäckensmärta3.

Yoga har använts för att behandla besvär som liknar långvarig bäckensmärta. Yoga har till exempel visats vara effektiv som behandling vid långvarig ländryggssmärta och graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta.4 5

 Författarna till ”Effects of Yoga on Quality of Life and Pain in Women with Chronic Pelvic Pain: Systematic Review and Meta-Analisys”6 har gjort den första systematiska översikten över yogans effekt vid långvarig bäckensmärta. De hittade tre studier 7 8 9 som har undersökt hur yogabehandling påverkat kvinnor med långvarig bäckensmärta. I alla tre studier fick deltagarna gå på yogaklasser, ledda av en yogalärare, under 6-8 veckor. Yogaklasserna innehöll andningsövningar (pranayama), avslappning och fysiska positioner (asana). Alla studier visade på betydande förbättringar i smärta och livskvalité hos deltagarna som utövade yoga jämfört med kontrollgrupper som inte fick yoga som behandlingsmetod. Deltagarna i de tre grupperna upplevde en förbättring i livskvalité med i genomsnitt 50 % efter 6-8 veckors yogapraktik, mätt med WHOQOL-BREF-skalan. De uppgav även 33 % genomsnittlig minskning av smärta, mätt med the Numeric Pain Rating Scale.

Studiernas begränsningar

Författarna till litteraturöversikten skriver att de tre studierna hade en del begränsningar. Att delta i en grupp med andra kvinnor som har bäckensmärta kan ha lett till att deltagarna fått ett socialt stöd vilket i sin tur kan ha förbättrat livskvalitén och minskat smärtan. Kontrollgrupperna hade däremot inte några träffar i grupp. De tre studierna hade också få deltagare (74 deltagare totalt) vilket kan begränsa generaliserbarheten av resultaten. Dock var resultaten statistiskt signifikanta.

 I en av studierna framgick att yogastilen var Iyengar yoga. I de andra två studierna framgick inte vilken typ av yoga deltagarna utövade. Författarna i litteraturöversikten lyfter fram att det är viktigt att undersöka vilken typ av yoga som är mest fördelaktig vid bäckensmärta. En mer lugnare yogaform kan förvisso lugna nervsystemet men kanske inte är passande för en person med långvarig bäckensmärta. Detsamma gäller vid en mer fysisk yogaform där man använder sig av rotlåset (mula bandha) som innebär att man spänner bäckenbotten, vilket kanske inte heller är fördelaktigt för personer med överspändhet och bäckensmärta. Vilka yogapositioner som användes i de tre studierna varierade och endast tre yogapositioner förekom i alla studier: viparita karani (benen upp mot väggen, bild 1), baddha konasana (fjärilen, bild 2) och savasana (liggande vila, bild 3). Författarna menar därför att dessa tre yogapositioner alltid bör ingå i yogaklasser för deltagare som har bäckensmärta.

  Bild 1. Viparita Karani (Benen upp mot väggen).

  Bild 2. Baddha Konasana (fjärilen).

 Bild 3. Savasana (liggande vila).

De flesta av deltagarna i de tre studierna fick inte fysioterapeutisk behandling parallellt med sitt yogautövande. Författarna menar därför att mer forskning behöver göras på effekten av yogapraktik kombinerat med fysioterapi.

Mina synpunkter

Bäckensmärta kan bero på en mängd olika faktorer. I mitt fall berodde smärtan på överspändhet orsakat av en förlossningsskada. Jag blev av med överspändheten och smärtan tack vare min yogapraktik. Jag tror att yogans förmåga att sänka stressnivån, tillsammans med yogapositioner som sträcker ut bäckenbottenmusklerna och andningsövningar som får bäckenbotten att slappna av är en mycket bra kombination vid överspändhet i bäckenbotten.

Stress kan orsaka muskelspändhet. En del drar upp axlarna mot öronen när de är stressade och andra spänner (ofta omedvetet) sin bäckenbotten. Jag tror att det är svårt att sänka spänningsgraden i bäckenbotten om man är väldigt stressad. Därför anser jag att det är av största vikt att man vid behandling av bäckensmärta också försöker få ned kvinnans stressnivåer. Det kan ske genom till exempel terapi och yoga.

Det är viktigt att poängtera att alla yogaformer och yogapositioner inte lämpar sig för kvinnor som har långvarig bäckensmärta. Författarna i litteraturstudien var också inne på detta. I min utbildning till pelvic floor yoga teacher (yogalärare för bäckenbotten) gick vi specifikt igenom de yogapositioner som vi bör använda när deltagare har problem med överspändhet och smärta. Vi har även gått igenom vilka yogapositioner som inte bör användas. Det krävs med andra ord en yogalärare som är påläst samt insatt i hur olika yogapositioner påverkar bäckenbotten.

Enligt min mening kräver långvarig bäckensmärta multidisciplinära metoder. Bäckensmärtenheten i Linköping arbetar i ett multidisciplinärt team med gynekolog, fysioterapeut och psykolog som tillsammans sätter upp en behandlingsplan för patienten. Det hade varit fantastiskt om Linköping också kunde inkludera en yogalärare i sitt tvärvetenskapliga team för att hjälpa personer med bäckensmärta.

Jag hjälper många kvinnor som har problem med smärta i bäckenbotten. Du kan läsa mer om individuell coachning här.

Källor

  1.  Anghari A. Prevalence of chronic pelvic pain among women: an updated review. Pain Physician. 2014;17(2):E141–E147.
  2. Russel, Natalie et al. Effects of Yoga on Quality of Life and Pain in Women with Chronic Pelvic Pain:Systematic Overview and Meta-Analysis. Journal of Women’s Health Physical Therapy: July/September 2019 – Volume 43 – Issue 3 – p 144-154
  3. Naliboff BD, Stephens AJ, Lai HH, et al. Clinical and psychosocial predictors of urological chronic pelvic pain symptom change in 1 year: a prospective study from the MAPP research network. J Urol. 2017;198(4):848–857. doi:10.1016/j.juro.2017.05.065.
  4. Chang DG, Holt JA, Sklar M, Groessl EJ. Yoga as a treatment for chronic low back pain: a systematic review of the literature. J Orthop Rheumatol. 2016;3(1):1–8.
  5. Kinser PA, Pauli J, Jallo N, et al. Physical activity and yoga-based approaches for pregnancy-related low back and pelvic pain. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2017;46(3):334–346. doi:10.1016/j.jogn.2016.12.006.
  6. Russel, Natalie et al. Effects of Yoga on Quality of Life and Pain in Women with Chronic Pelvic Pain:Systematic Overview and Meta-Analysis. Journal of Women’s Health Physical Therapy: July/September 2019 – Volume 43 – Issue 3 – p 144-154
  7. Huang AJ, Rowen TS, Abercrombie P, Subak LL, Schembri M. Development and feasibility of a group-based therapeutic yoga program for women with chronic pelvic pain. Pain Med. 2017;18(10):1–9. doi:10.1093/pm/pnw306.
  8. Goncalves AV, Barros NF, Bahamondes L. The practice of Hatha Yoga for the treatment of pain associated with endometriosis. J Altern Complement Med. 2017;23(1):45–52. doi:10.1089/acm.2015.0343.
  9. Saxena R, Gupta M, Shankar N, Jain S, Saxena A. Effects of yogic intervention on pain scores and quality of life in females with chronic pelvic pain. Int J Yoga. 2017;10(1):9–15. doi:10.4103/0973.
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.